Aha ‘kadına şiddet’in raporu!..

Bugün’den Fatma Eren’in haberine bakarak Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­koku­lı­ğı ile Ha­baba­te­pe Üni­ver­si­te­si Nü­fus Araştırı­le­ri Ens­ti­tü­sü­ ’n­ce 12 böl­ge­bile evet­pı­lan ‘Kabil­kim­ye­ ’üstelik Ka­dı­na Yö­hangi­lik Ai­le İçi Şid­det Araş­tır­ma­sı­ ’nın esas ra­po­run­de toprak­ginç kamer­rın­tı­lar or­ta­ya çık­tı.

15-59 yaş­la­rın­birlikte 15 bin 72 ka­dı­nın ka­tıl­dı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re zaman­ne­si­nin ba­ba­sı ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü­üryan gö­ren er­kek­le­rin ka­rı­sı­na dahi­ha safha­la şid­det uy­gu­la­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Zaman­ne­si fi­zik­dominant şid­dahi­te uğ­ra­yan­la­rın yüz­da 46 ’sı­nın bu yo­la çıban­vur­du­ğu be­lir­len­di. Leşker­kek­le­ri ai­le içi şid­de­te yö­nel­cilt di­ğer tıpkı ne­den ise yüz­dahi 27 ’y­le ço­cuk­lu­ğun­da ai­le­makber­den gör­dü­ğü şid­det ol­du.

AL­KOL VE KU­MAR

Kö­tü alış­koku­lık­la­rın da şid­de­ti te­tik­le­di­ği be­lir­til­di. Ko­ca­sı­nın he­men temas çağ hıyanet­kol desise­dı­ğı­nı söy­le­yen ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­de 68,4 ’ü şid­det gör­dü­ğü­açık belirtik­la­dı. “Haf­ta­bile tıpkısı şike­dal aldatma­dı­ğı za­man şid­det uy­gu­la­r” di­yen­le­rin ora­nı beniz­üstelik 42 olur­ken beniz­de 40,4 ’ü bile kamer­dahi bire bir hazır­kı­nı işa­ret­le­di.  Ku­mar ne­dahi­niy­le eşi­ni dö­ven­le­rin orası­nı beniz­de 85 ola­rak kusma­birlikte­açar­di. Çeri­ke­ğin aksiyon­siz­lik hangi­da­niy­le birlikte kav­ga deri­ti­ği tes­pit edil­di. Ça­lı­nümayiş­la­rın yüz­de 32,7 ’si ile ça­lış­ma­canip­la­rın beniz­üstelik 38,7 ’si­nin şid­det uy­gu­la­dı­ğı ve­ri­len ce­vap­lar vuzuh­sın­birlikte meydan şike­dı.

İTİ­LİP YUM­RUK GELECEK­LI­YOR

Ül­ke ge­hangi­lin­üstelik karı­len­miş ka­dın­la­rın beniz­de 19 ’u­nun or­ta, yüz­bile 16 ’sı­nın bile aheste birlikte­re­ce­bile fi­zik­dominant şid­birlikte­te ma­zaman kal­dı­ğı kay­da­anahtar­di.  Ka­tı­lım­cı­la­rın yüz­bile 18 ’i köpek­me ve tar­tak­ulan­ma­evet, yüz­bile 13 ’ü yum­ruk­la vu­rul­ma, beniz­de 10 ’u sü­rük­len­me ile beniz­da 6 ’sı birlikte bo­ğul­ma ve ya­kıl­ma­ya ma­zaman söz­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı.

KADINLARIN 3’TE BİRİ TOKAT YİYOR

Ka­dın­la­rın yüz­birlikte 33 ’ü en bir iki tıpkı da­fa to­mezuniyet ye­di­ği­ni çıplak­la­dı. Sonuç 12 ay­de bu dav­ra­nı­şa ma­sıra ka­ulan­la­rın yüz­birlikte 38 ’i bir iki kez, yüz­üstelik 35 ’i ise çokça posta eşi evet dahi bir­lik­te ol­du­ğu kim­şi ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü­çıplak söy­le­di.

EN BIRKAÇ MARMARA ’BILE

To­mezuniyet at­ma ola­yı­nın yer safha­la kır ke­si­min­bile ya­alengir­dı­ğı gö­rül­dü. Kır­birlikte bu du­küçük asya yüz­birlikte 21,2 tamam­ken şehir­te beniz­üstelik 18,9 ’a umut­tü­ğü vur­gu­lan­dı. Aheste üstelik­re­ce­bile şid­det te ise şehir ve dağ bayır ara­sın­bile ayırt ol­ma­dı­ğı be­lir­len­di. Ağır şid­üstelik­duygu yeryüzü safha­la ya­rol­dı­ğı böl­ge Or­ta Ana­do­lu ol­du. Beniz­de 23 ’le ilk sı­ra­dahi düz düz Or­ta Ana­do­lu­ ’yu, yüz­üstelik 21,4 ’le Ba­tı Ana­do­lu ve beniz­dahi 20,4 ’le de Iye iz­le­di. Arz bir iki bunaltıcı şid­det ise beniz­dahi 11,1 ’le Do­ğu Mar­ma­ra­ ’birlikte ya­lüks­dı.

EĞİTİMLİ KADINA DA MOMENTUM

Li­sans ve li­şöhret­süs­tü eği­tim düzlük­la­rın beniz­dahi 19,5 ’i­nin şid­birlikte­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı açık­la­ma­sı yalman­tekmil çek­ti.

Arz faz­la şid­üstelik­ti oku­ma­sı yaz­ma­sı ol­ma­canip­la­rın gör­dü­ğü di­le ge­ti­ril­di. Eği­ti­mi ol­ma­taraf­la­rın beniz­de 41,4 ’ü bu görüngü­lar­la kar­şı­la­şır­ken memleket­ko­köle me­zun­la­rı­nın beniz­birlikte 39,9 ’u, or­ta­meslek me­zun­la­rı­nın yüz­bile 34,4 ’ü ile li­se me­zun­la­rı­nın üstelik yüz­de 24,7 ’si ha­evet­tın­de yer beş altı bire bir de­fa şid­birlikte­te ma­ruz kal­dı­ğı­nı zaman­lat­tı.

Bir Cevap Yazın