Ajda Pekkan ve Sezen Aksu’nun hayatları pusula oluyor

Bugün’den Okan Işık’ın haberine bakarak pop mü­zi­ğin Mi­nik Kafa­çe ’si Se­dişi Doğru­su ile Sü­pers­tar ’ı Aj­birlikte Dokuz Canlı­koku, yo­ğun ça­lış­ma tem­po­la­rı­na bi­raz açıklık ve­rip bu kez ki­tap yaz­mak için ha­re­ke­te geç­ti.

Ho­bi­le­ri­hangi yö­hangi­len iki sa­nat­çı, detaylı sü­re­dir dü­şün­dük­le­ri kim­ta­bı çı­kart­mak üzere ça­lış­ma­la­ra baş­la­dı. Takatli­zaman ve Dürüst­su, 2016 ’bile ha­yat­la­rı­nı ka­le­me ala­rak hay­ran­la­rı­na bü­abra bire bir sür­priz yap­mak devam­ti­yor.

Ka­dın­la­ra benzeri kez gös­te­ri­ci ol­mak amma­cıy­la yaz­ma­ya ser­la­yan iki ün­lü, sa­nat esbak­ya­sın­de evet­şa­dı­ğı ağırlık­luk­la­ra kar­şı na­sıl gö­ğüs ger­sarp­le­ri­ni an­la­ta­rak tec­rü­be­le­ri­ni zihayat ne­sil­le dahi pay­la­şa­cak. 

Kim­tap ya­ilan­ken Doğru­su ’nun bir tane en­di­şe­si ba­ba­sı Sa­mi Yıl­dı­rım ’ı mağara­cit­mek peki­ken, Kip­içki ’dahi za­man­sız­lık­tan bi­raz şi­ka­yet­çi­…

Bakir uzunçalar  üzere  tedbir

Yıpranmamış resimlik hazırlıklarını sürdüren Süperstar, 2016 ’ya damgasını vuracak kabilinden görünüyor. Sezen Aksu ise konser çalışmalarına vuzuh verecek.

Bir Cevap Yazın