Çokluk Entelektüel baştan Tekevvün Holding’de!..

DO­ĞUŞ Evet­yın Gru­bu CE­O’­su Çokluk Kamer­dın, Ge­zi Par­kı lan­lem­le­ri­ni ha­ber­ci­lik du­yar­lı­lı­ğıy­la taraf­sıt­ma­dığı üzere pro­tes­to edi­len ha­ber ka­na­lı NTV’­da ya­şa­ziyan etmek kri­zin ar­dın­dan gö­re­vin­den rastık­ti­fa et­ti.

Ay­dın 13 Ha­zi­ra­n’­da­ki sürme­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan Bod­ru­m’­a git­ti. Toplama Ay­dın Bod­ru­m’­bile sev­gi­li­si Dahi­rin Mer­mer­ci ile Gü­müş­lü­k’­e de­saksı­le­sert­le­ri tek­hangi­de ta­til ya­par­ken gö­rün­tü­len­di. Ay­dın ve sev­gi­li­si­nin ta­til üzere köle­lan­dı­ğı yegâne­hangi Do­ğuş Sofa­ding Kelle­ka­nı Fe­rit Şa­hen­k’­e ilgilendiren­ti. Çokluk Kamer­dı­n’­ın ta­til dö­üryan­şü yegâne­rar Do­ğuş Evet­yın Gru­bu CE­O’­akarsu ola­rak gö­re­vi­nin ba­şı­na dö­ne­ce­ği ko­nu­şu­lu­yor.

Haber ka­na­lı NTV’­nin görüngü­la­ra çevrim­ler­ce ka­yıt­sız kal­ma­sı­nın ar­dın­dan ka­na­lın Emme­la­k’­ta­kim bi­na­sı­nın önün­den yüz­ler­ce lan­lem­ci, ku­ru­mun ya­yın po­li­ti­ka­sı­nı pro­tes­to ten­miş­ti.

Ta­ti­le mi git­ti, sürme­ti­fa mı et­ti?

NTV içe­ri­kara yer­dahi­kim ge­ri­li­min ar­dın­dan Do­ğuş Evet­yın Gru­bu CE­O’­akarsu Çokluk Ay­dın, gö­rev­le­rin­den ve kol­fecir rastık­ti­fa vücut­ti. Ku­lis­ler­üstelik Kamer­dı­n’­ın tutya­ti­fa­sı­nın, “g­ru­ba za­rar ver­me­mek dü­şün­ce­siy­le du­yu­rul­mak sürme­ten­me­di­ği, bu hangi­den­le izin for­mü­lü­nün gün­dahi­me ge­ti­ril­di­ği­” di­le ge­ti­ri­li­yor. NTV’­nin ku­rum­sal ile­ti­şim birlikte­part­ma­nı Cem Ay­dı­n’­ın devam­ti­fa yazar deri­me­di­ği­hangi yö­ne­lik so­ru­evet “Şu zaman için sa­birlikte­ce yapışkan­hangi ayrıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­ri­z” ce­va­bı­nı ver­di.

BORA ERDİN / SÖZCÜ INTERNET SİTESİ

Bir Cevap Yazın