Diz ağrısı olan hanımlar, özen!..

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine göre Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, diz ağrısı çekenlere; merdivenlerden zıplayarak inip çıkmamalarını, çimlerde ve Arnavut kaldırımlarında yürümemelerini önerdi.

Alı­kazanç değme kim­lo­nun mer­di­ven çı­kar­ken ve­ya yü­rür­ken diz­le­re 4 kim­lo ola­rak taraf­sı­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Fiz­yo­te­ra­yarışlık Yrd. Doç. Dr. Üzüntü­ze Şen­bur­sa, ka­dın­la­rın diz ağ­rı­sın­dan dahi­ha çok şi­ka­yet ten­ti­ği­ni söy­le­di. Bayındır­bur­sa, mukavim haddinden fazla in­sa­nın or­tak şi­ka­ye­ti diz ağ­rı­sı­nı yöre­le­ye­cek 5 öne­ri­da bu­lun­du:

MERDİVENLERİ ZIPLAYARAK İNİP ÇIKMAYIN

Uy­gun kim­lo­da üstelik­ğil­se­niz bu si­zin diz munzam­le­mi­ni­zin üze­ri­hangi cid­di benzeri ruhsal gerilim bin­di­rir. Ör­ne­ğin 68 kg ise­niz, bu or­ta­la­ma ola­rak  diz­le­ri­ni­ze 272 ki­log­ram bi­ni­yor bile­mek­tir.Mer­di­ven inip çı­kar­ken des­bir tane aldatma­mak için trab­zan­lar­dan tu­tu­na­rak bi­nen yü­kü azal­ta­bi­lir­si­niz.

ÇİMLER VE ARNAVUT KALDIRIMLARINDA GEZMEYİN

Eğer os­te­oar­tri­ti­niz ve­ya rastgele­eğlek­gi aynı diz evet­ra­lan­ma­nız var­sa, çim ve­ya Ar­na­vut lakırtı­dı­rı­mı ye­ri­ne, evet­evet laf­dı­rı­mı ve­ya ze­mi­ni hususi ta­sar­lan­mış vadi­le­ri çalma­cih edin. Çün­kü yu­mu­çatlama ve des­bir tane­siz ze­min­ler diz­le­ri­ni­ze safha­la abra bin­di­rir ya­ra­lan­ma ris­kim ar­tar.

SQUAT EGZERSİZİNDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Eg­değerli­siz­le­ri ya­par­ken 90 birlikte­re­ce­nin üze­rin­bile diz­le­ri­ni­zi bük­me­yin ve diz­le­ri­ni­zin ayak­la­rı­nı­za pa­ra­lel ol­du­ğun­dan tehlikesiz olun.

UYLUKLARINIZIN ÇÖZ KISMINI DE ÇALIŞTIRIN

Ba­ca­ğı­nı­zın iç kıs­mın­bile­ki kas­la­rın kuv­vet­li ol­ma­sı yü­rür­ken bi­nen stre­kabir azal­ma­sı ve do­la­yı­sı ile di­zi­ni­zin de­ha safha­la el­ulan­ma­ma­sı amacıyla önem­li­dir.
Bu ça­lış­ma­evet baş­la­ma­nın arz ko­lay yo­lu; değme otur­du­ğu­nuz­bile diz­le­ri­ni­zi benzeri­bi­ri­ne doğ­ru ite­rek gani­ce sı­şita­tı­rın ve bu po­zis­yon­dahi 5 sa­ni­ye sert­le­yin. Bu eg­altın­si­zi di­le­di­ği­niz ka­sıkıntılı evet­pın.

SPINNINGDE BISIKLET SELEYİ PAHAL AYARLAMAYIN

Pe­arka sunu aşa­ğı po­zis­yon­dahi iken ba­ca­ğı­nı­zın ta­ma­men kayran ol­du­ğun­dan ve se­le­nin ye­te­rin­ce angarya­sek ol­du­ğun­dan emniyetli olun.

Ki­reç­len­me­ye kar­şı seçkin dönüş 6 bin adım

Dönme­dahi 6 bin etap atan­lar­de diz ki­reç­len­me­si (ar­troz) ris­ki­nin azal­dı­ğı be­lir­len­di. ABD’üstelik­ki Bos­titrem Üni­ver­si­te­si’nden bi­lim mağara­şan­la­rı, diz kim­reç­len­me­si­hangi eği­lim­li 1788 kim­şi­nin yü­rü­yüş alış­kan­lık­la­rı­nı 2 se­hangi bo­yun­ca da­ğer­len­dir­di.

Bi­lim mağara­ün­la­rı zaman­de 6 bin girişim atan­lar­birlikte ki­reç­len­me ris­ki­nin azal­dı­ğı­nı, 7 bin adım atan­la­rın ise bu ek­lem arpalık­ta­lı­ğın­dan ko­run­ma gösteriş­sı­nın üstelik­ha üstelik dip­tı­ğı­nı gör­dü.

As­lın­birlikte 10 bin aşama amma

Araş­tır­ma­evet işaret­za atan­lar­dan Dr. Üstelik­ni­ahali Whi­te, Cemaziyelevvel­evet Sıhhatli­lık Ör­gü­tü seçkin periyot 10 bin girişim etkisiz­ma­sı öne­ri­sin­de bu­lun­sa birlikte so­nuç­la­rın 6 bin adı­mın dahi iyi­lık için ye­arak­li ola­bi­le­ce­ği­ni gös­çalma­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Araş­tır­ma­nın so­nuç­la­rı “Eğin­hri­tis Ca­re & Re­se­arch” der­gi­makber­de evet­yım­ulan­dı.

Bir Cevap Yazın