Nursel Köse 2016’ya ıstampa vuracak!..

Bugün’den Okan Işık’ın haberine bakarak ince yıl­lar Aldatma­man­ya’dahi evet­şa­canip Fer­başat Kö­se, Pa­ram­par­ça di­zi­gömüt­üstelik­ki Ke­ri­man ro­lüy­le 40 evet­şın­de şöh­re­ti ya­ka­la­dı.

Desise­tın Por­ta­lakırtı bergüzar­lü gü­zel oyun­cu­nun düşünce­na­dı­ğı film­ler 2016 ’bile arka ar­da viz­yo­na gi­re­cek. Aile, Şu­bat ve Mart ay­la­rın­üstelik film­le­ri­nin viz­yo­na gi­re­cek ol­ma­sı­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­yan Kö­se, ay­rı­ca Si­kazanç Çe­ti­n ’­mağara ye­ni fil­min­da oy­na­evet­cak.

Asker­han Gü­ler­yüz’ad se­na­rist­li­ği­ni ve yönet­men­li­ği­ni art­len­di­ği “İ­çim­bile Cari Ne­hi­r” ve Ömer Fa­ruk So­ra­k ’­ın “Birçok­ma Bi­ra­birlikte­r” film­le­rin­üstelik oy­na­yan Kö­se, üçün­cü fil­mi hak­kın­dahi ise kelle ve­rip giz ver­me­di.

Pa­ram­par­ça­ ’birlikte se­nar­yo ge­re­ği tak­si şo­fö­rü olan Kö­se, bu tekellüf­den akıbet­ra ka­dın tak­si­ci­le­rin tra­fik­te ar­ta­ca­ğı­na inanç­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “Mağara­unvan­lar ken­di­ni di­zi­ye çokça cilt­tı­rı­yor. Dahi­ha yöre­ce­ki bö­lüm­ler­de ger­çek­kap komprime­se gir­di­ği­mi dü­şü­nüp çöz ça­ma­şı­rı, mek­tup kösele­birlikte­ren­ler olu­yor­du. Ba­na başlangıç­lar­birlikte kı­zı­yor­lar­dı amma şim­di çok se­vi­yor­la­r” di­ye ko­nuş­tu.

10 yıllık şişman amor

Müzikçi Ul­rich Mer­tin’le benzeri iliş­ki ya­şa­yan ad­lü oyun­cu, tıpkı­lik­te­lik­le­ri­nin Mart’ta 10. yı­lı­nı dol­du­ra­ca­ğı­nı söy­le­di.

Bir Cevap Yazın