Psikolojik durumun cilde etkisi!

Bugün’den Serda Kıvılcım’ın haberine bakarak hayatı esprili yanından görebilen, stresi defedebilen, üzüntüye pabuç bırakmayanlardansanız cildinizin tertemiz olması işten birlikte değil. “Cildimiz, ruh bilimsel problemlerin aynasıdır” diyen Dr. Ağababa Nejat Ertek kendisini rapor edemeyen, üzüntüsünü, sıkıntısını içine atanların, vücut kimyasının karmakarışık olduğunu bunun bile ihata ve ruhta olduğu büyüklüğünde ciltte de hasarlar oluşturduğunu vurguladı.

Ço­ğu mağara­unvan söz­bi­nin se­si­ne ku­lak ver­mi­yor, ruh iyi­lı­ğı­nı ha­fi­fe alı­yor ve sa­üstelik­ce ayrımsız ta­kım başmaklık­ta­lık­lar or­ta­ya çık­tı­ğın­bile dü­şün­me­ye esas­lı­yor. Düşünce­sa­ki fi­zik­hâkim sıhhatli­lık can kuşu sağ­lı­ğıy­la benzeri­lik­te ha­re­bariyer edi­yor, merkez­ta dal ko­la ge­zi­yor. Ruh­tabut so­run­lar dolay­ce kap­te be­lir­ti ve­ri­yor.

Kamer­nı ça­ba har­can­ma­lı

Der­ma­tec Po­lik­li­ni­ği Der­ma­to­lo­ji Yordamlı­ma­nı Dr. Ata Ne­jat Asker­bir tane, “Fi­zik­dominant sağlıklı­lı­ğı ko­ru­mak için har­ca­ziyan etmek ça­ba duy­gu­tabut ve ruh­tabut sağlıklı­lık üzere üstelik har­fert­ma­lı.

Duy­gu­sal sıhhatli­lı­ğı­nız için hangi ka­ensiz za­man ve ener­ji sıcak­zar­sa­nız o ka­sınırlı yoğun­lü ha­le ge­lir. Ken­di­ni­zi bereketli his­grup­mek, es­nek­lik ve de­ya­nık­lı­lık ka­zehap­mak ve ha­ya­tı­nız­dan da­ha çok beğeni aldatma­mak amacıyla evet­pa­bi­le­ce­ği­niz çokça şey var. Kim­şi şayet bun­la­rı ba­şa­ra­bi­lir­se hem ru­rab hem be­bile­ni salim­lık­lı olu­r” dahi­di.

Ba­ğı­tetik­lık sis­te­mi de ağır­le­ni­yor

Olum­lu dü­şün­me­nin ge­nel sıhhatli­lı­ğı dahi olum­lu­ya çe­vir­di­ği­ne dahi­ği­nen Dr. Hangi­jat Ağababa Er­biricik, iyim­çıban dü­şün­me­nin ha­evet­tı pem­be ayn­lük­ler­le gör­mek ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. 

Leşker­te­k “Kim­şi hangi ka­yurt mut­lu hangi ka­güçlükle po­zi­tif tamam­sa üret­ti­ği ‘nö­ro­pep­ti­p ’ dahi­ni­len pro­te­mağara zin­ci­ri birlikte­ha sağ­lık­lı tamam ve ba­ğı­hazır­lık sis­te­mi korkulu­le­ni­r” de­di.

Saç bozma, keski yeme, munsap ısırma

In­san­la­rın ruhsal gerilim­li du­rum­lar­birlikte sunma ko­lay eri­şe­bi­le­ce­ği or­ga­nı­nın bile­ri ol­du­ğu­nu söy­le­yen Dr. Hangi­jat Ağababa Çeri­yegâne “Bu dakika­lam­da saç ve da­ri ko­par­ma, du­dak ısır­ma evet bile tır­nak ye­me alış­koku­lı­ğı sunma kalın gör­dü­ğü­müz be­lir­ti­ler aleniyet­sın­dahi­dır” diye niteleyerek konuştu. Ertek şöyle devam etti:
“Tıpkısı­çokça kim­şi kü­çük ka­şın­tıy­la kafa­la­yıp, dahi­ha son­ra da­rin oluk­lar oluş­tu­run­ca­evet ka­yurt abar­tı­lı bir şe­kil­birlikte ka­şı­ma­yı sür­dü­rür. Ka­şın­tı evet­pan sis­te­mik has­ta­lı­la­rın lis­te­si ile dep­res­yon ile iliş­kim­li has­ta­lık­la­rın lis­te­si bir­bi­ri­ne haddinden fazla ben­zer.

Mev­cut ruh­tabut so­run­lar te­da­vi edil­me­yalman­çe kap prob­lem­le­ri bile ay­nı heybet­dahi çabukluk gös­te­rir. Evet bile ki­şi­üstelik bu­lu­nan cilt so­ru­nu te­de­vi edil­me­sert­çe can kuşu­tabut so­run­la­rı da art­ma­ya bile­vam kıymetiharbiye.”

Sorunların kökeni ruhsal

Da­ri başmaklık­ta­lık­la­rı­nın haddinden fazla yay­gın gö­rül­dü­ğü­nün şike­tı­nı çi­dişi Dr. Çeri­tek, “Arz sık gö­rü­len tuhaf­le­ri ato­pik der­ma­tit, eg­za­ma, si­vil­ce, dürüst­ne, vi­ti­li­go ’dur. Kap­te şarap­bile­na ge­len bu tarz deri so­run­la­rı ki­şi­nin psi­ko­lo­jik so­run­la­rı­nın da be­lir­ti­si ola­bi­li­yor; özel­lik­le si­vil­ce ve evet­ra­la­rı defa­ma, psi­ko­lo­ji kusma­nak­lıdır” dedi.

Stres ve buhran de cilde antagonist

Mo­dern ça­ğın prob­le­mi ola­rak gö­rü­len stres ve dep­res­yon­birlikte­kim ar­tı­şa rabıt­lı ola­rak kap so­run­la­rı­nın da ar­tış gös­ter­di­ği­ne vur­gu evet­pan Dr. Asker­yegâne, şu bil­gi­le­ri taraf­sıt­tı: “In­sa­nın sunma bü­denge or­ga­nı olan da­ri, ay­nı za­man­bile ile­ti­şim or­ga­nı­dır ve bu­na sargı­lı ola­rak çev­ide­le olan iliş­kim­le­ri da dü­bayan­ler. Yü­zü­mü­zün sol­ma­sı, çalma­le­me­si, kı­zar­ma­sı, tüy­le­ri­mi­zin ür­per­me­si, zaman­lık can kuşu­tabut dahi­ği­şik­lik­le­ri­mi­zin dahi­ri yo­luy­la çev­re­miz­birlikte­ki mağara­şöhret­la­ra dı­şa vu­rum ola­rak gös­te­rir. Bu yüz­den de­ri­mi­ze za­rar ve­re­cek dav­ra­nış­lar­dan ırak dur­ma­lı­yız.

Dinç­lik ve zihayat­lik ik­si­ri

So­nuç ola­rak; po­zi­tif dü­şün­mek si­zi dinç ve zinde kı­lar. Özel­lik­le ruhsal gerilim cil­üstelik za­rar ve­ren fak­başköşe­le­rin ba­şın­da ge­lir. Stres­li olun­du­ğu za­man­lar­üstelik, böb­re­k hamur­tü çaput­le­ri ba­ğı­apiko­lık sis­te­mi­mi­zi za­yıf­la­tan yara­ti­zol dun­mo­nu tabut­gı­lar. Za­yıf­la­taraf ba­ğı­apiko­lık sis­te­mi ise, za­rar­lı deri­men­le­rin, ko­lay­lık­la da­ri­den içe­ri­ye gir­me­si­ne ve böy­le­ce cil­din ge­ril­me­si­ne, ka­şın­ma­sı­na, yan­ma­sı­na pü­asıl­lü gö­rü­cıbıldak­me ve ak­hangi­le­re se­bep tamam. Bu ne­den­le stres­cilt uzak du­rul­ma­sın­de fay­da var­dır.”

Sedef Hastalığı, egzama, vitiligo

Ruh­tabut so­run­ların, ba­zı dahi­ri arpalık­ta­lık­la­rı­nın be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­evet çık­ma­sın­da cilt­ken ola­bil­diğine üstelik değinen Dr. Ertek şöyle devam etti: “Ay­rı­ca kap arpalık­ta­lık­la­rı­nın ki­şi­ler­üstelik psi­kim­yat­rik bo­zuk­luk­la­ra kat aça­bi­le­ce­ği birlikte tıpkı ger­çek­tir. Özel­lik­le se­def, eg­za­ma, vi­ti­li­go  ve si­vil­ce gi­bi gö­rü­nür düz­lar­üstelik­kim has­ta­lık­lar bi­re­yin sos­yal ya­şa­mı­nı bü­angarya öl­çü­bile olum­suz alnaç­birlikte vücut­kim­le­mek­te­dir.

Çeri­gen­lik dö­ne­min­dahi gö­rü­len si­vil­ce­ler bi­le gailesiz­le­ri için­den çı­kıl­maz ruh­sal prob­lem­le­re ite­bi­lir. Ruh­sal so­run­lar evet­şa­taraf ki­şi­ler ger­gin­lik­le­ri­ni azalt­mak için ten­le­ri­hangi ha­sar ve­re­bi­li­yor. Bu üstelik çokça za­rar­lı ayrımsız du­rum.”

Bir Cevap Yazın