Show TV ile ilgilendiren mahkemenin kararı!..

UçanKuş’ta vadi düz habere bakarak İstanbul Nahiye Dalavere Mahkemesi’nin Show TV ile ilişik verdiği gerekçeli yürütmeyi durdurma kararı yazıldı ve taraflara beyanat edildi.

Işte Nahiye Dalavere Mahkemesi’nin TMSF’nin itirazı doğrultusunda verdiği ve İstanbul 4. Yönetim Mahkemesi’nin yürütmeyi tevkif kararını kaldıran gerekçeli kararı:

“Bu durumda; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bünye edilen kurul kararında yer verilen gerekçeler ve dayanaklar yegâne bir tane incelendiginde,irdelendiginde ve degerlendirildiginde, fon uhdesinde mevcut Aks Televizyon Reklamcılık ve Sinemacılık Sanayi ve Tecim A.S.’nin Show TV logosu ile zindelik gösteren kanalı karışma atılmak üzere Show logosu eklentili ve/veya markalı diger hissedarı oldugu sirketlerdeki hisselerin ve/yahut Show logosu eklentili ilişik markaların ve varlıkların herhangi bir tür takyidattan nü namına satılmasında amme alacagının gücük sürede tahsili kapsamındaüstün amme menfaati bulunmakla, kamu yararı ve durumun gerekleri açısından hukuka karşıt davranıldıgı üstüne vukuf ve belgenin da bulunmaması, ayrıca itiraza laf murafaa kararında sevgili konusu islemin gerekçesinin hukuken muteber ve tam olmadıgı belirtilmis ise da; anılan kararda bu hususa yönelik olarak hukuken uygulanan delillerin gösterilmemesi karsısında, sorun konusu islemde hukuka aykırılık bulunmamaktaolup, suratsız yönde verilen hile mahkemesi kararında ise hukuka uygunluk görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle; 2577 basit Idari Yargı Usulü Kanunu ’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen yönetimsel islemin uygulanması halinde telafisi kısık veya imkansız zararların dogması ve idari islemin yıldızlı hukuka hilaf olması sartlarının gelişigüzel gerçeklesmedigi anlasıldıgından itirazın kabulüne, Istanbul 4. Idare Mahkemesince sunulan 14/05/2014 güneş ve E:2013/2176 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, dosyanın ilgilendiren Idare Mahkemesine gönderilmesine 10/06/2014 gününde oybirligiyle değişmeyen verildi.

T.C.
ISTANBUL
NAHIYE DALAVERE MAHKEMESI
BIRINCI KURUL
Y.D Itiraz No : 2014/4204

Baskan
MÜRTEFI YASAR YURDABAK
32689
Unsur
ERTAN DEMIRCI
33612
Organ
SELÇUK GÜLEN
38017
E.D/A.K/10/06/2014″

Bilindiği amacıyla TMSF, İstanbul 4. Hile Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek, Show TV’nin yönetimine ahali koymuştu.

Toprak Hile Mahkemesi’nin TMSF’nin itirazı üzerine aldığı yürütmeyi durdurma ve yürütmenin kaldırılmasına dair kararı, kesin nitelikte olup tarafları bağlayıcı vasıfta bulunuyor.

Bir Cevap Yazın